Phòng thí nghiệm hóa môi trường (CELAB)

Thứ Tư - 27/07/2022

Phòng thí nghiệm hóa và môi trường (CELAB)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG/ ENVIRONMENTAL MONITORING
 
- Quan trắc môi trường nước / Water

- Quan trắc môi trường khí / Air

- Quan trắc môi trường đất / Soil

- Quan trắc môi trường lao động / Working environment
 


CƠ SỞ PHÁP LÝ

- GCN đăng ký hoạt động số 16/GCN-BTNMT của Bộ TNMT cấp ngày 19.7.2022

- Công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005, mã số Vilas 182 của Văn phòng Công nhận Chất lượng- Bộ Khoa học và Công nghệ