Lĩnh vực chứng nhận

Thứ Bảy - 11/06/2016

Lĩnh vực chứng nhận

- Quyết định “chỉ định tổ chức giám định chất lượng thép nhập khẩu” số 1606/QĐ-TĐC của Bộ Khoa học Công nghệ
- Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 625/TĐC-HCHQ của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP số 1092/ TĐC-HCHQ của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp ngày 16/5/2017 về sản phẩm thép.
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP số 2063/ TĐC-HCHQ của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp ngày 24/7/2018 về Chứng nhận hệ thống chất lượng iso 9001: 2015. 
- Giấy chứng nhận sô 3520/TĐC -HCHQ  của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp ngày 04/12/2018 về Chứng nhận hệ thống chất lượng iso 14001: 2015.
- Giấy chứng nhận VICAS 065-QMS Chứng nhận HTQLCL ISO 9001 theo ISO 17021: 2015, VICAS 065-PRO CNSP THEO ISO 17065:2012 

 
 
Dưới đây quy định một số nguyên tắc cơ bản mà Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin thực hiện trong quá trình đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm. Tài liệu này được cung cấp cho các khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ chứng nhận của IEMM:
Đảm bảo sự nhất quán, khách quan, công bằng, không thiên vị, công khai trong hoạt động đánh giá chứng nhận và bảo mật các thông tin của khách hàng.
* Đối với chứng nhận hệ thống:
IEMM thỏa thuận với khách hàng về hợp đồng đánh giá chứng nhận; Khách hàng cần điền đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu chúng tôi cung cấp. IEMM xem xét tài liệu, thông tin khách hàng gửi, sau đó tiến hành lập Chương trình đánh giá” cho khách hàng xét duyệt;
IEMM sẽ tiến hành đánh giá giai đoạn 1 hoặc đánh giá thử nếu khách hàng có yêu cầu hợp lý.
Mục đích của đánh giá giai đoạn 01 là xem xét sự đầy đủ của tài liệu HTQL và sự sẵn sàng của Khách hàng cho việc đánh giá chứng nhận.Tại giai đoạn 2: Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá tại chỗ các địa điểm của Khách hàng đăng ký chứng nhận theo kế hoạch đánh giá đã thống nhất.Trưởng đoàn đánh giá phải thông báo cho khách hàng về các phát hiện trong cuộc đánh giá và khách hàng phải thực hiện hành động khắc phục với các điểm không phù hợp, sau đó gửi các bằng chứng về hành động khắc phục này cho IEMM trong thời hạn 60 ngày. Nếu khách hàng không thực hiện các hành động trong thời hạn trên thì IEMM có thể gia hạn thời hạn trên thêm 30 ngày. Sau thời hạn gia hạn mà HĐKP vẫn chưa được chấp nhận thì kết quả đánh giá chứng nhận bị hủy bỏ; khách hàng phải chịu toàn bộ chi phí cho IEMM tiến hành đánh giá lại vào đợt sau.
IEMM sẽ xem xét kết quả đánh giá và Lãnh đạo Viện ra quyết định cấp chứng chỉ
Chứng chỉ cấp cho Khách hàng sẽ ghi rõ phạm vi được chứng nhận, thời hạn hiệu lực và số hiệu của chứng chỉ.
- Khách hàng được chứng nhận phải duy trì áp dụng, vận hành HTQL và duy trì việc chứng nhận trong suốt thời gian hiệu lực của chứng chỉ, tần suất giám sát.
- Trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ, khách hàng phải tuân thủ đầy đủ các quy định về đánh giá giám sát định kỳ của IEMM. Sau mỗi đợt giám sát, HTQL của khách hàng sẽ được chấp nhận duy trì nếu HTQL đáp ứng các yêu cầu đã nêu.
* Đối với chứng nhận sản phẩm
Khách hàng cần điền đầy đủ các thông tin theo mẫu do IEMM cung cấp và các thông tin sau:
- Sơ đồ tổ chức của Công ty/Doanh nghiệp;
- Các tài liệu kỹ thuật của sản phẩm;
- Kế hoạch kiểm soát chất lượng hoặc bản sao chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng;
- Kế hoạch kiểm soát phương tiện đo lường, thử nghiệm.
Sau khi đánh giá chính thức tại địa điểm đăng ký của khách hàng
IEMM dựa trên kết quả thẩm tra hồ sơ đánh giá và kiến nghị cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn của Phòng kiểm định, giám định và chứng nhận, Viện trưởng ra quyết định cấp chứng chỉ và giấy chứng nhận.
IEMM gửi giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn cho khách hàng.Hồ sơ chứng nhận bao gồm: 02 chứng chỉ bản gốc, 01 quyết định cấp chứng chỉ và phụ lục kèm theo nếu có. Nếu khách hàng yêu cầu IEMM sẽ trao chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn cho khách hàng.Chứng chỉ IEMM cấp cho khách hàng bao gồm các thông tin sau: Tên và địa chỉ của tổ chức được chứng nhận; phạm vi chứng nhậnđược cấp (bao gồm sản phẩm, các tiêu chuẩn/quy chuẩn); ngày hiệu lực và thời gian hiệu lực của chứng chỉ;
Phòng kiểm định, giám định và chứng nhận tiến hành khảo sát sơ bộ, khi cần thiết Phòng kiểm định, giám định và chứng nhận có thể từ chối thực hiện chứng nhận đối với các sản phẩm mà IEMM không đủ năng lực thực hiện (các sản phẩm chứng nhận hợp quy không nằm trong phạm vi được chỉ định của IEMM...).

- Phí chứng nhận sản phẩm sẽ được Viện gửi báo giá cụ thể cho từng lĩnh vực theo yêu cầu của khách hàng.
* Quy định về sử dụng dấu và logo chứng nhận:
Khách hàng đã được IEMM chứng nhận có quyền sử dụng dấu chứng nhận của IEMM kèm theo ký hiệu của tiêu chuẩn tương ứng.
Trong trường hợp IEMM được công nhận bởi tổ chức công nhận, Khách hàng được IEMM chứng nhận có quyền sử dụng dấu chứng nhận của IEMM kèm theo logo của tổ chức công nhận cho IEMM. Các logo công nhận sẽ được IEMM công bố sau khi được công nhận.
Khách hàng được chứng nhận được sử dụng dấu chứng nhận trên để tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các tài liệu giới thiệu, tài liệu giao dịch thương mại của Khách hàng;
Khách hàng chỉ được sử dụng dấu chứng nhận của IEMM đối với phạm vi (địa điểm, lĩnh vực) đã được chứng nhận; Không được sử dụng dấu hiệu chứng nhận của IEMM trên các sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm (đối với dấu chứng nhận HTQL); không được sử dụng dấu chứng nhận trong báo cáo thử nghiệm, báo cáo giám định, hiệu chuẩn. Việc sử dụng này phải phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17030.
* Quy trình mở rộng chứng nhận:
Khi khách hàng có nhu cầu đánh giá mở rộng, thu hẹp phạm vi hoặc nâng cấp tiêu chuẩn áp dụng thì phải ký kết một hợp đồng phụ và gửi : Đề nghị chứng nhận hệ thống quản lý” cho IEMM.
* Quy trình từ chối chứng nhận:
IEMM tiến hành khảo sát sơ bộ khi cần thiết. IEMM có thể từ chối thực hiện chứng nhận đối với các sản phẩm mà IEMM không đủ năng lực thực hiện (các sản phẩm chứng nhận hợp quy không nằm trong phạm vi được chỉ định của IEMM...).
* Quy trình đình chỉ, duy trì và khôi phục:
Trong thời gian chứng nhận có hiệu lực Tổ chức chứng nhận IEMM có thể đình chỉ chứng nhận nếu như khách hàng vi phạm các điều sau:

Sử dụng chứng chỉ/ dấu sai quy định;
Không bố trí đánh giá định kỳ;
Không thực hiện hành động khắc phục;
Không thanh toán phí dịch vụ;
Có khiếu nại của các bên liên quan.
Với các trường hợp này Giám đốc Công ty sẽ ký quyết định đình chỉ chứng nhận theo mẫu số BM.CN03.16.

Thời gian đình chỉ: Không quá 06 tháng;

Lưu ý: Trong thời gian đình chỉ khách hàng không được sử dụng chứng chỉ/ dấu chứng nhận.

Nếu trong thời gian 06 tháng khách hàng có hành động khắc phục, IEMM sẽ duy trì và ra quyết định khôi phục chứng nhận.

* Quá trình hủy bỏ:
Khi khách hàng có yêu cầu (không có nhu cầu tiếp tục chứng nhận) Giám đốc IEMM ra quyết định hủy bỏ chứng nhận. Ngoài ra việc hủy bỏ chứng nhận còn được áp dụng trong các trường hợp sau:

Khách hàng không thực hiện hành động khắc phục khi bị đình chỉ;
Trong quá trình đánh giá giám sát phát hiện sự không phù hợp nghiêm trọng;
Khách hàng không thực hiện cam kết về tài chính với IEMM;
Với các trường hợp này Giám đốc Công ty sẽ ký quyết định hủy bỏ chứng nhận và công bố trên cổng thông tin điện tử của tổ chức chứng nhận.

* Quá trình xử lý khiếu nại, yêu cầu xem xét lại của khách hàng
- Nhận thông tin khiếu nại --> Thông báo cho khách hàng về việc nhận được yêu cầu xem xét lại --> xem xét đánh giá khiếu nại --> lập hồ sơ --> xử lý khiếu nại, xem xét lại --> thông báo khách hàng.
* Quy định cấp chứng nhận:
Icontrol xem xét kết quả đánh giá và Lãnh đạo Viện ra quyết định cấp chứng chỉ
Chứng chỉ cấp cho Khách hàng sẽ ghi rõ phạm vi được chứng nhận, thời hạn hiệu lực và số hiệu của chứng chỉ.

Icontrol gửi hồ sơ chứng chỉ cho khách hàng. Hồ sơ chứng chỉ bao gồm nhưng không giới hạn: 02 chứng nhận bản gốc; 01 quyết định cấp chứng chỉ;

Nếu khách hàng yêu cầu Icontrol sẽ tổ chức trao chứng chỉ cho khách hàng* Chính sách khách quan, công bằng trong hoạt động chứng nhận thể hiện qua cam kết của lãnh đạo và bản cam kết của mỗi nhân viên.

* Danh sách khách hàng:

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CẤP, ĐÌNH CHỈ, HỦY BỎ CHỨNG NHẬN 
BỞI VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN (IEMM)
(Cập nhật đến ngày 04/10/2018)

STT

Mã hồ sơ

NACE Code/Mã loại hình

Tên tổ chức

Địa chỉ

Lĩnh vực chứng nhận

Tiêu chuẩn

Ngày hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

Đình chỉ/hùy bỏ/duy trì

01

IEMM.0001.1A.HT

24.5

Nhà máy thép Trường Sơn – Chi nhánh Công ty Minh Bạch

KCN Sông Công 1, khối Tân Dương, xã Tân Quang, TX Sông Công, Tp. Thái Nguyên

Chứng nhận hệ thống

ISO 9001:2015

13/11/2017

13/11/2020

 

02

IEMM.0001.2A.HT

24.10

Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin

Số 486, đường Trần Phú – Cẩm Thủy – Cẩm Phà – Quảng Ninh

 

Chứng nhận hệ thống

ISO 9001:2015

02/02/2018

01/02/2021

 

03

IEMM.0001.3A.SP

24.10

Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin

Số 486, đường Trần Phú – Cẩm Thủy – Cẩm Phà – Quảng Ninh

 

Chứng nhận sản phẩm

ΓOCT 18662-83; ΓOCT 380-2005

29/9/2017

29/9/2020