Thử nghiệm nồi cơm điện

Thứ Sáu - 10/06/2016

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho nồi cơm điện

     Vào năm 2014 Phòng thử nghiệm HSNL đã được chính phủ Úc đầu tư các thiết bị để xây dựng phòng thử nghiệm máy thu hình và các thiết bị điện khác. Nhân viên của phòng thử được các chuyên gia từ Úc sang đào tạo trực tiếp trong vòng 10 ngày, các kết quả thử nghiệm đã được so sánh là tương đương với các phòng thử nghiệm bên Úc.

Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho các loại nồi cơm điện thông dụng trong gia đình và các mục đích

sử dụng tương tự có dung tích danh định lên đến 3 lít

 Tiêu chuẩn áp dụng 

  * TCVN 8252: 2015 Nồi cơm điện - Hiệu suất năng lượng

Rice cookers - Energy Efficiency