Thử nghiệm tủ lạnh

Thứ Sáu - 10/06/2016

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho tủ lạnh

     Vào năm 2010, Cabin thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho tủ lạnh của hãng CTS Hoa Kỳ đã được xây dựng tại Viện. Đến năm 2011 Cabin đã hoàn thành việc lắp đặt và căn chỉnh. Sau đó đã được công nhận phép thử theo số Vilas 458 của BOA và được Bộ Công Thương chỉ định lầ phòng thử nghiệm phục vụ chương trình dán nhãn tiết kiệm năng lượng

Tiêu chuẩn áp dụng
* TCVN 7828: 2013 Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh - Hiệu suất năng lượng
Refrigerator, refrigerator-freezer - Energy Effciency
* TCVN 7829: 2013 Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh - Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
Refrigerator, refrigerator-freezer - Method for determination of energy efficiency 

*Thử nghiệm các tủ lạnh, tủ đông dung tích dưới 1000L

*Có thể điều chỉnh được điện áp thử nghiệm

*Thời gian thử nghiệm 4 ngày cho 2 mẫu

  

                       
 
   
                           
 
   Vào tháng 7 năm 2016, Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng đã đăng ký bổ xung phép thử cho tủ giữ lạnh thương mại theo tiêu chuẩn TCVN 10289:2014 và TCVN 10290:2014