Thử nghiệm tủ lạnh lạnh, tủ kết đông lạnh theo tiêu chuẩn 7828:2013 và 7829:2013

Thứ Hai - 18/08/2014

Thử nghiệm tủ lạnh lạnh, tủ kết đông lạnh theo tiêu chuẩn 7828:2013 và 7829:2013