Thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho điều hòa không khí theo tiêu chuẩn 7830:2012 và 7831:2012

Thứ Hai - 18/08/2014

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho điều hòa không khí theo tiêu chuẩn 7830:2012 và 7831:2012