Phòng Thí nghiệm vật liệu và kiểm tra không phá hủy (Hitechlom)

Thứ Hai - 18/08/2014

Phòng thí nghiệm vật liệu tính năng kỹ thuật cao(HI-TECHLOM)

               
 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

* KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY/ NONDESTRUCTIVE TESTING

- Chụp ảnh bức xạ/ Radiographic Testing (RT)

- Kiểm tra siêu âm/ Ultrasonic Testing (UT)

- Kiểm tra thẩm thấu/ Liquid Penetrant Testing (PT)

-  Kiểm tra bột từ/ Magnetic particle Testing (MT)
 
-  Kiểm tra dòng điện xoáy/ Eddy Current Testing (ECT)…

* XỬ LÝ NHIỆT/ HEAT TREATMENT

- Gia nhiệt trước khi hàn / Preheat

- Gia nhiệt sau khi hàn / Post Heating

- Xử lý nhiệt mối hàn / Post Weld Heat Treatment

* ĐÁNH GIÁ HÀN/ ASSESSMENT OF WELDING

- Lập quy trình kỹ thuật hàn / Welding Procedure Specification

- Báo cáo đánh giá quy trình hàn / Procedure Qualification Record

- Báo cáo phê chuẩn thợ hàn / Welder Performance Qualigication Record

* THỬ NGHIỆM TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM/ TESTING AT LAB

- Hoá học / Chemistry

- Cơ học / Mechanics

- Điện- Điện tử / Electrical – Electronics

- Xây dựng / Construction

CƠ SỞ PHÁP LÝ
  
- GCN đăng ký hoạt động số 1142/TĐC-HCHQ của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về thử nghiệm

- Công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005, mã số Vilas 182 của Văn phòng Công nhận Chất lượng- Bộ Khoa học và Công nghệ